Voorwaarden

 

Overeenkomst dieetadvisering
Gebaseerd op de modelregeling diëtist-cliënt.

Samenwerking
Is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de diëtist. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.

Afspraken
Zowel u als de diëtist zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Wanneer u bij verhindering minder dan 24 uur van te voren afzegt, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht: 25 euro per 30 min.

Adviezen De diëtist heeft de plicht u duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alleen dan kan de diëtist u een goede behandeling bieden.

De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen. U mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collega en wint infor-
matie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.

Privacy
Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden door-
gegeven. U als patiënt dient het privé-leven van de diëtist te respecteren.

Dossier
De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.

Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een diëtist.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachten balie van de NVD of bij het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg in uw regio.

Kosten 2015
In de basiszorgverzekering zit het recht op 3 uur dieetadvisering per jaar na verwijzing van een arts of tandarts en er sprake is van een geneeskundig doel. Heeft u al 3 uur aan dieetadvisering gehad en blijkt dit niet voldoende te zijn? Het kan zijn dat in uw aanvullende verzekering nog extra dieetadvisering is opgenomen. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen. Is er geen aanvullende vergoeding: dan komen de kosten van dieetbehandeling voor uw eigen rekening.

De kosten dieetvergoeding vanuit de ketenzorg (Diabetes, COPD, CVRM secundaire) wordt geheel vergoed.

Ondergetekende verklaren het eens te zijn met bovenstaande regels en afspraken.

 

Datum :………………………  Plaats :…………………………………….

Handtekening:  Handtekening:

 

W. van Dijk  De Cliënt:…………………………………

Diëtiste Counselor  Cliëntnummer* …………………………

Leefstijladviseur  * nummer wordt toegekend door de diëtiste

 

 

nvd2015klein

Back to Top